วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

๖.ระบบศีลธรรมทางการเมือง


สร้างกระบวนการเฉพาะเจาะจงในเรื่อง ค่านิยม ความเป็นเหตุเป็นผลทางโลก ยึดรูปแบบการปกครองโดยกฎหมายหรือนิติรัฐ นิยมรัฐธรรมนูญ ยึดมั่นในจริยธรรมและความรับผิดชอบ เป็นต้นว่า เราจะต้องไม่อัปรีย์ ผี เปรต หรือเราต้องไม่อยู่ร่วมกันอย่างผีๆ เปรตๆ สัตว์ๆ หรือเราจักต้องระลึกถึงในสิ่งต่อไปนี้คือ ไม่เป็นผี   ไม่เป็นเปรต ไม่เบียดเบียนและดำรงไว้ซึ่งสันติสุขแห่งมวลสิ่งมีชีวิต รวมตลอดถึงทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ดิน น้ำ ป่า อากาศ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น